Eteläsavolaiset perheet toivovat kohtaamista ja tietoa yhdestä paikasta

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tekemän vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen kyselyn tulokset on purettu. Liitteestä löydätte tiedotteen, jossa on avattu perheiden esille tuomat tarpeet palvelun ja tuen järjestämisessä. Voimme iloisena kertoa, että moneen toiveeseen on jo lähdetty vastaamaan LAPE-muutosohjelman aikana. Alla muutama esimerkki.

 

 

Tutustu LAPE Etelä-Savoon verkkosivuillamme www.lapeetelasavo.com
sekä Facebookissa www.facebook.com/lapees/

 

Saara Hanhela

Hankekoordinaattori
LAPE Etelä-Savo

040 359 7230

saara.hanhela@essote.fi 
www.facebook.com/lapees/
www.lapeetelasavo.com

 


Perheet toivovat kohtaamista ja tietoa yhdestä paikasta
Tiedote 22.5.2018

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Etelä-Savo toteuttivat syksyllä 2017 kyselyn vanhemmuuden ja parisuhteen tuesta sekä eroauttamisesta. Webropol-kyselyyn vastasi 518 eteläsavolaista perhettä, vastauksia tuli jokaisesta Etelä-Savon kunnasta. Kysely sisälsi monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä, joihin tuli runsaasti kehittämisideoita perheiltä.

 

Kyselyn kautta saimme kattavasti tietoa perheiltä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen ja näiden sähköisten palvelujen kehittämiseen. Tässä kyselyssä saimme erityisesti kokemustietoa varhaisen tuen palvelujen saavutettavuudesta ja kohtaamisesta. Perheet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä annettuun apuun, kun ovat päässeet tuen piiriin. Kehittämiskohteitakin löytyi, alla avattuna kyselyn keskeiset tulokset.

 

Selkeyttä tiedottamiseen ja yksi yhteydenottokanava

Palveluista tiedottaminen sai eniten moitteita vastaajilta. Nykyisellään lapsi- ja perhepalveluista tiedottaminen ja viestintä on sekavaa ja tieto on hajautettu moneen paikkaan. Tietoa joutuu usein itse aktiivisesti etsimään ja eri ammattilaisilta saa erilaista ohjausta. Perheet toivovat, että tieto olisi helposti saatavilla ja selkeästi koottuna yhteen paikkaan. Lisäksi toivotaan yhtä nimettyä paikkaa, mihin on helppo ottaa yhteyttä ja mistä saa matalalla kynnyksellä apua perheen tilanteeseen.

Tukea varhaisemmin ja toimijoiden yhteistyöllä

Perheet toivovat enemmän yhteistyötä toimijoiden kesken, näin päästäisiin parempaan lopputulokseen perheen kannalta. Tämän hetken kokemus on, että perheitä siirretään palvelusta toiseen ja jonot ovat pitkiä. Perheet kokevat, että palvelut ovat hajallaan ja toimijat tekevät päällekkäistä työtä, tätä voitaisiin helpottaa, jos palveluja ja ammattilaisia olisi saatavilla yhdestä paikasta. Varhaista tukea ei ole riittävästi saatavilla, jonkin verran kerrottiin kokemuksista, joissa palvelun sai vasta, kun oli täysin uupunut. Kun elämässä on kuormitusta, perheet toivovat saavansa enemmän konkreettista apua kotiin. Sähköisiä palveluja toivotaan lisää, mutta painopiste tulisi säilyttää kasvokkaisessa kohtaamisessa. Ajanvaraus, suojatut yhteydet sekä anonyymit keskustelumahdollisuudet ovat luontevia kohtia sähköisille palveluille.

 

Helposti ja nopeasti keskustelutukea

Keskustelumahdollisuuksia toivotaan matalalla kynnyksellä sen tuen piiristä, jossa jo ollaan, kuten neuvola, varhaiskasvatus ja koulu. Vanhemmat toivovat ammattilaisille enemmän aikaa ja mahdollisuuksia jutella rauhassa myös lasten kanssa. Tärkeänä koettiin se, että ammattilaiset nostavat lapsen ääntä esille ja korostavat lapsen tarpeiden huomioimista. Perheet arvostavat ammattilaisia, jotka yhdessä vanhemman kanssa ovat lapsen tukena. Perheet korostavat kuulluksi tulemisen tärkeyttä, he toivovat perheen tilanteen yksilöllistä huomioimista ja perheiden monimuotoisuuden ymmärtämistä. Aito kohtaaminen koostuu kuuntelusta, läsnäolosta, arvostavasta suhtautumisesta tilanteeseen, asioiden vakavasti ottamisesta sekä tasavertaisesta ihmisenä ihmiselle asetelmasta.

 

Perheiden roolin vahvistaminen aktiivisena toimijana

Avoimiin kysymyksiin tuli paljon vastauksia perheen osallisuuden vahvistamisesta. Vastaajat toivovat ammattilaisten kuulevan perheen aidon tilanteen, ottaen sen tosissaan ja ymmärtäen sen perheen kannalta. Perheet kokevat tärkeäksi huomioida perhe kokonaisuutena, toiveena on saada työskennellä perheenä ammattilaisten kanssa. Ammattilaisten toivotaan miettivän yhdessä perheen kanssa mikä on riittävä tuki ja tarpeeseen sopivat palvelut. Vastauksissa nousi esille, että isien huomiointiin tasavertaisena vanhempana tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

 

Avoimen toiminnan ja kohtaamisen mahdollistaminen

Perheet haluaisivat enemmän avointa toimintaa ja tapahtumia koko perheelle. Tärkeänä asiana mainittiin, että tapahtumissa olisi joskus sisältöä erikseen vanhemmille ja lapsille. Toimintaan toivottiin paljon vaihtoehtoja, joihin voi tarttua myös maakunnan eri alueilta. Kyselyssä nousi huoli perheiden eriarvoisesta asemasta maantieteellisesti. Perheet toivoivat, että kaikille olisi tarjolla avoimen kohtaamispaikan mahdollisuus edes kerran viikossa. Kohtaamispaikan mahdollistama vertaistuki nähdään tärkeänä tukimuotona ja sitä toivotaan vahvistettavan

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, jota toteutetaan kaikissa maakunnissa sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana ja ohjauksessa. Keskiössä on lapsilähtöisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja perheiden voimavarojen sekä hyvän arjen tukeminen.

 

Lisätietoja hankekoordinaattoreilta:

 

Saara Hanhela                                              Katri Manninen

saara.hanhela@essote.fi                                 katri.manninen@mll.fi

040 359 7230                                              050 307 5411

 

www.lapeetelasavo.com

                                                    www.stm.fi/lape